Category Albums Files
?í?kyObec ?í?ky se nachází v údolí ?í?ky ?í?ky mezi vrchy Pustý, Zakletý a Anenský v jižní ?ásti Orlických hor. Od po?átku 17. století, kdy byla obec založena, zde pobývali hlavn? lesní d?lníci, pozd?ji ale i sklá?i. V historickém st?edu obce na východním svahu vrchu Pustý nalezneme barokní kostel Nejsv?t?jší Trojice vystav?ný v letech 1790-1792 na míst?, kde původn? stávala d?ev?ná kaple. Ve v?ži byly osazeny 3 zvony: Josef, Bartolomeus a t?etí bezejmenný. Obec tvo?í p?evážn? staré roubené chalupy, dnes v?tšinou užívané k rekrea?ním ú?elům. P?ipomínají doby, kdy se ?í?ky ?adily k nejlidnat?jším obcím regionu - koncem 19. století byly s 1100 obyvateli na 3. míst?, hned po nedaleké Rokytnici a Olešnici (každé z m?st "kolem 2200-2300 hlav"). V roce 1895 se dokonce objevily úvahy o p?ivedení "místní dráhy" do ?í?ek (Žamberk-Rokytnice-?í?ky), od projektu však bylo bohužel upušt?no.

Dnes jsou ?í?ky známé p?edevším lyža?ským areálem na jižním svahu vrchu Zakletý, jedním z p?edních st?edisek v ?eské Republice. Nedaleko od ?í?ek se nachází malebné, civilizací tém?? nedot?ené Julin?ino údolí, oblíbený cíl mnoha turistů (modrá turistická zna?ka).
3 73
Letní ?í?ky


kostel.jpg

24 files, last one added on Oct 18, 2006

Zimní ?í?ky


chata3.jpg

19 files, last one added on Oct 18, 2006

?ernobílé ?í?ky


27.jpg

Autorem n?kterých fotografií je pan Pavel Píša, bez kterého by tato fotogalerie nevznikla.

30 files, last one added on Oct 18, 2006


Okolí ?í?ekH?eben Orlických hor - Jiráskova cesta

H?ebenová cesta Aloise Jiráska, dnes zna?ená ?ervenou turistickou zna?kou, je páte?ní turistickou trasou Orlických hor. Za?íná u Zemské brány, kde Divoká Orlice opouští státní hranici s Polskem, a p?es Žamberské lesy se proplétá na Panské pole, odkud se p?es Plachtu prudce zvedá k h?ebeni Orlických hor. Prvním vyšším bodem cesty je Anenský vrch. Zde od roku 1680 stávala d?evená kaple zasv?cená patronce a ochránkyni zdejšího kraje - svaté Ann?. Kapli hrozilo koncem 19. století z?ícení, a tak ji majitel zdejšího panství nechal p?estav?t na kamennou. Ta však p?ekážela ve výstavb? pohrani?ního opevn?ní p?ed 2. sv?tovou válkou, a tak byla rozebrána a znovu postavena v nedaleké osad? Hadinec. Od Anenského vrchu pokra?uje "h?ebenovka" p?es Mezivrší a Komá?í vrch na "p?ticestí", odkud vedou cesty do Zdobnice, ?í?ek a Orlického záho?í. Asi kilometr odtud nalezneme další svatostánek - Kunštátskou kapli "Navštívení Pany Marie". Ta byla postavena v letech 1670-1671 pro pot?ebu d?eva?ských d?lníků z Tyrol, pozvaných sem na práci. Od kaple se p?es Tet?evec, Homoli, Korunu a Jelenku dostaneme na Velkou Deštnou, nejvyšší vrch Orlických hor (1115m.n.m.). Odtud pokra?uje cesta p?es Malou deštnou na Šerlich, kde se nachází oblíbená a turisty vyhledávaná Masarykova chata. Dále se p?es Vrchmezí a Ostružník dostaneme až do Olešnice v Orlických horách, kde cesta klesá s h?ebene dolů. Celá trasa je lemována linií pohrani?ního opevn?ní, které zde bylo vybudováno p?ed 2. sv?tovou válkou na obranu ?SR p?ed vpády cizích vojsk. Nikdy však svému ú?elu nesloužilo.
1 29
Fotografie z okolí


rozhledna.jpg

29 files, last one added on Oct 18, 2006


110 files in 5 albums and 2 categories with 0 comments viewed 78982 times

Letecké snímky


perla+alma.jpg

© Petr Pohunek, http://letani.wz.cz

8 files, last one added on Oct 18, 2006

Návštěvnost

Stránku již navštívilo lidí.